Co by měl každý znát

foto sněmu

Ačkoli je postup plnění OP podrobně popsán ve Svitku březové kůry, shrneme základní principy.

Plnění OP není soutěž. Jediný, kdo je naším „soupeřem“, jsme my sami. Tuto zásadu by měl vzít v potaz nejen žadatel o udělení OP, ale i samotná ROP. Zvláště pak v případě dospělých lidí.

Na počátku plnění OP je vhodné si zjistit, jaké jsou podmínky plnění OP. Ne vždy je jasné, jak splnit všechny podmínky a někdy nastává situace, kdy je výklad OP nejednoznačný. Je tedy vhodné se buď poradit s ROP nebo s ÚROP. ÚROP na webu LLM provozuje Dotazárnu – stránku věnující se odpovědím na dotazy ohledně plnění OP a podává tak případný výklad textu. Na této stránce je také historie všech aktuálních odpovědí. Jakmile se domníváme, že jsme splnili všechny podmínky pro udělení OP, musíme přijít na sněm kmene.

OP jsou přiznávána jen na sněmech. Na sněmu (nebo před sněmem) ROP schvaluje OP. Žadatel řekne, jaký čin splnil a předloží veškeré důkazy, že tomu tak opravdu je. Důkazem může být např. složená zkouška, předložený výrobek, seznam svědků či jen slovo žadatele (který si svědčí sám). ROP má právo klást otázky týkající se činu a zhodnotit tak, zda má žadatel skutečně vědomosti, které čin vyžaduje.

Žadatel o udělení titulu (a výjimečně i OP) na sněmu LLM s sebou přináší výpis svých orlích per vytištěný z Registru orlích per a vyplněné dekrety. Při udílení na sněmu kmene se vyplňování a předávání glejtů řídí kmenovými zvyklostmi.

Zasedání ROP je veřejně přístupné.

Ten, kdo není členem žádného kmene (Stráže, členové samostatných rodů, …), se může domluvit s ROP jakéhokoliv kmene.

Pokud se ROP shodne na tom, že žadatel splnil všechny podmínky, které OP na žadatele klade, je žadateli OP uznáno, avšak toto uznání není ještě stále potvrzeno. ROP svým schválením předkládá de facto doporučení sněmu o uznání OP.

OP je definitivně uznáno až na sněmu. (To znamená, že je možné a výjimečně se to i stává, aby OP schválené ROP byla sněmem neuznána.) Potvrzením udělení OP je vlastnictví glejtu.

Po sněmu si žadatel zaeviduje udělená OP do Registru OP.

Analogickým způsobem udílení OP je udílení mistrovství.

Pakliže získal žadatel potřebný počet OP, i kdyby to mělo být na stejném sněmu, na jakém chce žádat o titul, má právo na udělení titulu.

Při udělení titulu je nejdříve nutné předložit ROP buď glejty udělených OP nebo výpis uznaných OP z Registru OP.

Pokud ROP udělení titulu schválí, musí si žadatel najít někoho, kdo na sněmu navrhne žadatele o titul (nazývejme jej navrhovatel).

Na sněmu je potom tento navrhovatel vyzván k tomu, aby požádal za žadatele o udělení titulu. Pokud není námitek, je titul žadateli udělen, a to následujícím způsobem:

Titul smí udělit jen ten, kdo má titul vyšší nebo shodný s tím, který bude udělen. Pokud v LLM není nikdo, kdo by měl vyšší titul, uděluje titul náčelník LLM. Pro udělení takového titulu na sněmu kmene je vhodné, aby kmen pozval na sněm někoho z jiného kmene, kdo vyšší titul má.

Udělovatel titulu vyzve žadatele, aby předstoupil před sněm. Bývá zvykem, že se zeptá žadatele, zda opravdu splnil všechny podmínky čestně a poctivě.

Udělovatel požádá žadatele, aby poklekl na levé koleno. Následně poté zdvihne pasovací kopí a prohlásí: „Ve jménu zákonů Ligy lesní moudrosti tě tímto pasuji na titul XY“. Věta může mít i jiné variace. Udělovatel poklepne kopím na rameno žadatele tolikrát, kolik titulů již žadatel získal (včetně titulu nového). Např. pro titul Sagamor poklepe třikrát. (hledač cesty + stopař + Sagamor = tři tituly)

Tímto je obřad udílení titulů ukončen.

Po sněmu si žadatel zaeviduje udělený titul do Registru OP.

Na jednom sněmu si smí žadatel přiznat jen jeden titul.

foto

Zkratky

SBK
Svitek březové kůry. Kniha věnující se plnění orlích per.
OP
orlí pero

Základní pojmy

Čin
Čin je výkon, který splňuje podmínky uvedené v SBK. Odznakem splnění je Orlí pero. Dle kontextu může být ještě ČIN (psáno velkým písmem) ve smyslu Orlí pero
Velký čin
V podstatě totéž, jako čin, jen nároky na splnění velkého činu jsou vyšší.
Orlí pero
Toto slovo má jednak obecný charakter symbolizující jak čin tak velký čin, a také se používá jako synonymum pro čin. Záleží na kontextu. Také se jedná o odznak splnění činu.
Velké orlí pero
Synonymum pro velký čin nebo též odznak za splnění velkého činu. Vyznačuje se žlutým svazečkem nebo korálkem na špičce pera.
Mimořádné činy
Za mimořádné skutky, které jsou hodny zvláštního zřetele, je možno udělit mimořádná orlí pera. Vždy se musí jednat o zcela mimořádný výkon hodný uznání, za který není stanoven řádný čin. V Malé lóži může takový čin schválit kmenová ROP nebo sněm kmene, ve Velké lóži pak ÚROP nebo sněm LLM. U mimořádného ČINU nebo VELKÉHO ČINU se vždy stanoví, do jakého světla bude zařazen (například za záchranu života ve 4. světle, za přechod severního pólu v 1. světle, …). Aby nedocházelo ke snižování významu těchto činů, mělo by být v celé LLM uděleno nejvýše jen několik mimořádných činů ročně.
Mistrovství
Tato pocta se uděluje jako důkaz hlubokých znalostí v určeném oboru. Je tedy něco víc, než jen splněním orlího pera.
ROP
Rada Orlích Per. Jedná se o kmenový výbor pro udílení orlích per. (Funguje v každém kmeni.)
ÚROP
Ústřední Rada Orlích Per. Výbor Ligy lesní moudrosti pro udílení orlích per. Řeší spory ohledně výkladu podmínek plnění OP.
Titul
Tituly jsou významným měřítkem osobního zdokonalení. Po splnění určitého počtu OP má každý právo na určitý titul. Synonymum: lesní titul
Šlechtický titul
Tento pojem není vždy používán a nenalézá se v SBK. Avšak lze se s ním setkat. Obecně se za nejnižší šlechtický titul lesní moudrosti považuje Sagamor.
Registr orlích per
Databáze splěnných orlích per. Nachází se na adrese https://urop.woodcraft.cz.
Glejt
Dekret potvrzující udělení OP. Podívejte se na návod, jak glejt správně vyplnit.
×