symbol

Znalec přírodního národa - Anišanabe

Národem se rozumí lidská skupina, která sebe jako skupinu definuje, je spojená společnou kulturou a původním způsobem života v přírodě, živí se lovem, sběrem kopaničářstvím (ručním zemědělstvím) nebo pastevectvím (Irokézové, Aymarové, Křováci, Inuité, Dogoni). Podmínku splňuje i národ, který již neexistuje. Stejně tak lze zvolit vývojové stadium určitého národa, které odpovídá výše uvedeným požadavkům a dnes je již na jiném stupni vývoje.
A. splň 3 činy/podmínky:
Se zaměřením na domovskou oblast zvoleného národa splň čin* 2V5 Obecná etnografie .
Splň se zaměřením na zvolený národ, zmiň se též o jeho současnosti, čin* 2V6 Etnografie přírodního národa .
Prokaž, že znáš základní pojmy, techniky a oblasti výzkumu etnografie,*** historii setkávání daného přírodního národa s evropskou kulturou a prameny bádání něm.
B. splň 3 činy/podmínky:
Se zaměřením na zvolený národ splň čin* 2E15 Náboženství přírodních národů .
Se zaměřením na zvolený národ (oblast) splň čin* 2V1 Návštěva etnografické expozice .
Pro zvolený národ splň čin* 2V8 Návštěva etnika .
Navštiv významnou lokalitu (archeologickou, historickou, posvátné místo, ...) zvoleného národa, o návštěvě předlož zprávu doplněnou ilustracemi9) nebo o ní vyprávěj 30 minut skupině osob.35)
Prokaž, že znáš u daného národa typické rozlišovací znaky jejich oblečení, ozdob, předmětů denní potřeby, obydlí, umění apod. tak, abys je mohl rozeznat od podobných výrobků sousedních národů.
C. splň 3 činy/podmínky:
Vždy se zaměřením na zvolený národ splň čin* 2V7 Jazyk přírodního národa nebo 3D4 Písně přírodních národů .
Se zaměřením na zvolený národ splň čin* 3V6 Tance přírodních národů nebo 3V1 Indiánské tance .
Vyrob50) 3 výrobky zvoleného národa (nástroje, pomůcky, předměty denní potřeby, ...).
Vyrob50) 3 součásti či doplňky tradičního oděvu zvoleného národa.
Vysvětli51) význam symbolů a zdobení typického pro tento národ a použij je k ozdobení svých výrobků, nejlépe denní potřeby. Symboly a ozdoby mohou být i jen inspirací, nemusí se jednat o autentické kopie.
Prokaž, že ovládáš v praxi některou typickou technologii či praktickou dovednost zvoleného národa (řemeslná praktika, společenská hra, hra na hudební nástroj, apod) nebo připrav podle původní receptury nějaký jejich typický pokrm.
D. splň 3 podmínky:
Vyprávěj při různých příležitostech celkem 60 minut (na veřejnosti, na sněmu, v týpí, pro Velkou lóži, ...) mýty, pověsti, legendy, pohádky, bajky apod. zvoleného národa.
Pohovoř24) 30 minut na téma Duchovní hodnoty přírodních národů a jejich vztah k přírodě. Přitom zmiň též význam pro woodcraft a dnešního člověka.
Zorganizuj (pro rod, kmen, rodinu, ...) návštěvu muzea či výstavy se zaměřením na zvolený národ, připrav doprovodný komentář a případně další doplňující informace.
Připrav celotáborovou hru s tematikou zvoleného národa nebo ve kmeni či jiné skupině (rod, rodina, ...) zaveď nějakou novou tradici, zvyk, obřad, symbol apod., která bude inspirována tímto národem nebo jeho kulturní oblastí.
Uspořádej (pro kmen, veřejnost, ...) přednášku o tomto národu doplněnou názornými ukázkami (obrázky, video, předměty) nebo o něm publikuj v časopise kmene, Ligy či veřejném periodiku zasvěcený článek.
*Pokud máš čin již splněn jinak, splň (doplň) tuto podmínku bez ohledu na to, zda se ti bude pro čin počítat.
** Vymezení mistrovství - viz úvod
***Pro orientaci může sloužit například Copans, J.: Základy antropologie a etnografie. Portál, 2001 nebo Murphy, R. F.: Úvod do kulturní a sociální antropologie. Sociologické nakladatelství, 1998.
×