symbol

Znalec národa - Odena-Anišanabe

Národem se zde rozumí každý národ, který neodpovídá definici u mistrovství Znalec přírodního národa nebo Znalec lidové kultury. Mimoto platí, že národem se zde rozumí lidská skupina, která sebe definuje jako skupinu a je spojená společnou kulturou. Může jít o národ historický (Vikingové, Dákové) i existující, ať už sám tvoří samostatný stát (Litevci, Australané), žije ve státě s jinými národy (Walesané, Vlámové) nebo nemá společné území (Židé, Romové). Za národ však nelze považovat například obyvatele Bavorska nebo širší oblast, která zahrnuje skupiny s relativně odlišnými kulturami (Balkán). Pokud je pro plnění mistrovství zvolen historický národ a je požadována podmínka splnění činu z etnografie, je třeba národ pojednat v rozsahu činu z historického hlediska.
A. splň 3 činy/podmínky:
Se zaměřením na domovskou oblast zvoleného národa splň čin* 2V5 Obecná etnografie .
Se zaměřením na zvolený národ splň čin* 2V6 Etnografie přírodního národa .
Prokaž, že znáš základní pojmy, techniky a oblasti výzkumu etnografie.*** (V případě historického národa prokaž, že znáš základní pojmy, techniky a oblasti historického výzkumu.). Pohovoř o pramenech bádání o tomto národu.
B. splň 3 činy/podmínky:
Se zaměřením na zvolený národ* splň čin 2D7 Historické osobnosti nebo 2D9 Historické události .
Pro zvolený národ (V případě historického národa navštiv historickou expozici a splň podmínky obdobné tomuto činu.) splň čin* 2V1 Návštěva etnografické expozice .
Pro zvolený národ splň čin* 2V8 Návštěva etnika .
Pohovoř23) 30 minut nebo napiš studii v rozsahu 5 stran39) o vývoji náboženství zvoleného národa.
Navštiv významnou lokalitu (archeologickou, historickou, posvátné místo, ...) zvoleného národa, o návštěvě předlož zprávu doplněnou ilustracemi9) nebo o ní vyprávěj 30 minut skupině osob.35)
C. splň 3 činy/podmínky:
Vždy pro zvolený národ splň činy* 2B2 Překlad nebo 2B3 Cizí jazyk .
Zazpívej 5 písní v originále nebo předveď 3 typické tance zvoleného národa.
Vyrob50) 3 výrobky (nástroje, pomůcky, předměty denní potřeby, atd.) charakteristické pro zvolený národ.
Vyrob50) 3 součásti či doplňky tradičního kroje charakteristické pro zvolený národ.
Prokaž, že ovládáš v praxi některou typickou technologii či praktickou dovednost zvoleného národa (řemeslná praktika, společenská hra, hra na hudební nástroj, ...).
Připrav podle původní receptury složitější pokrm zvoleného národa.
D. splň 3 podmínky:
Vyprávěj při různých příležitostech celkem 60 minut skupině osob35) mýty, pověsti, legendy, pohádky, bajky apod. zvoleného národy.
Vyprávěj 30 minut (na veřejnosti, na sněmu, v týpí, pro Velkou lóži, ...) o 10 významných kulturních dílech zvoleného národa.
Zorganizuj (pro rod, kmen, rodinu, ...) návštěvu muzea či výstavy se zaměřením na zvolený národ, připrav doprovodný komentář a případně další doplňující informace.
Připrav celotáborovou hru s tematikou zvoleného národa nebo ve kmeni či jiné skupině (rod, rodina, ...) zaveď nějakou novou tradici, zvyk, obřad, symbol apod., která bude inspirována tímto národem nebo jeho kulturní oblastí.
Uspořádej (pro kmen, veřejnost, ...) přednášku o tomto národu doplněnou názornými ukázkami (obrázky, video, předměty) nebo o něm publikuj v časopise kmene, Ligy či veřejném periodiku zasvěcený článek.
*Pokud máš čin již splněn jinak, splň (doplň) tuto podmínku bez ohledu na to, zda se ti bude pro čin počítat.
** Vymezení mistrovství - viz úvod
***Pro orientaci může sloužit například Copans, J.: Základy antropologie a etnografie. Portál, 2001 nebo Murphy, R. F.: Úvod do kulturní a sociální antropologie. Sociologické nakladatelství, 1998.
×