4E Ochrana přírody

VL + ML

4E1 Historie ochrany přírody

Pohovoř23) 30 minut o následujících tématech:
a) historie ochrany přírody ve světě až do současnosti (první chráněná území, smysl ochrany přírody, významné osoby a organizace, globální problémy, současný stav, …);
b) historie ochrany přírody u nás;
c) současný systém ochrany přírody u nás (legislativa, státní a dobrovolné instituce a organizace, …).
 • 1 podmínkaČIN
 • 2 podmínkyVELKÝ ČIN
ML: Pohovoř 15 minut o historii ochrany přírody.
23) Pohovoř (1)
pohovoř před odborníkem19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).

4E2 Chráněná území

 • Vysvětli51) následující kategorie: národní park, CHKO, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památka, přírodní památka, památný strom, přírodní park, přechodně chráněná plocha, významný krajinný prvek, biosférická rezervace. Stručně je charakterizuj a uveď konkrétní příklady. 5 z nich navštiv a pokaždé se seznam s jejich předmětem ochrany a historií. Prokaž, že znáš28) pravidla chování v těchto územíchČIN
 • Navštiv všechny výše uvedené kategorie a seznam se s jejich předmětem ochrany a historií. Připrav 3 výpravy na 3 různá území a účastníky výpravy poutavě seznam s historií ochrany přírody u nás a s pravidly chování v chráněných územíchVELKÝ ČIN
28) Prokaž, že znáš (umíš)
popiš či předveď odborníkovi19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).
51) Vysvětli
popiš odborníkovi19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).

4E3 Ochranářské brigády

Odpracuj na brigádách ve prospěch ochrany přírody nebo životního prostředí:
 • 40 hodinČIN
 • 80 hodinVELKÝ ČIN
ML: Odpracuj na brigádách ve prospěch ochrany přírody 2× tolik hodin, kolik je ti let.

4E4 Táborová naučná stezka

 • Zřiď (např. na táboře) pro kmen naučnou stezku dlouhou 2 km s 15 označenými zastávkami, ke kterým je k dispozici vysvětlující text (na zastávkách nebo formou průvodního materiálu). Udržuj stezku po dobu 7 dnůČIN
 • Zřiď po dohodě s majitelem pozemku na veřejně přístupném místě rekreační vycházkový okruh, naučnou stezku apod., dlouhý 2 km, s 15 zastávkami opatřenými naučným textem. Buď autorem projektu a textů, při stavbě můžeš mít pomocníky26). Udržuj stezku v pořádku během 4 měsíců15) (1 sezony)VELKÝ ČIN
15) Měsíc
1 měsíc – např. od 18. 2. do 17. 3. atd.
26) Pomocník
je-li uvedeno „s pomocníkem“, musíš práci řídit a čin získáš pouze ty, ne tvůj pomocník.

4E5 Ptačí budka

 • Vyrob50) ptačí budku. Zavěs ji tak, aby se v ní uhnízdili ptáci a veď si záznamy56) po dobu hnízděníČIN
 • Vyrob50) 3 budky pro 3 různé druhy4) ptáků. Zavěs je tak, aby se v nich uhnízdili ptáci a veď si záznamy56) po dobu hnízděníVELKÝ ČIN
4) Druh
živočich či rostlina určená rodovým i druhovým jménem (např. sasanka hajní, konipas bílý; nestačí jen sasanka nebo konipas).
50) Vyrob
rozumí se výroba z materiálů, které je možno koupit i v obchodě, není-li stanoveno jinak. Nelze vyrábět ze stavebnice či polotovarů, umožňujících sestavením vznik jednoznačně definovaného výrobku.
56) Záznamy
pravidelně denně či v potřebných intervalech vedené záznamy dokumentující vývoj nějakého živočicha či rostliny, případně nějaký děj v přírodě probíhající v určitém časovém úseku. U záznamů živočichů musí být doplněny českým a vědeckým názvem daného druhu, jeho popisem, případně ilustrací9), dále musí být uveden časový úsek, po který pozorování probíhalo, v jaké frekvenci, co se pozorováním sleduje a jaký byl výsledek. 
9) Ilustrace
doplnění pozorování nebo jiného textu kresbami vystihujícími daný děj (nemusí být vlastní), fotografiemi, skicami apod.

4E6 Pomůcky pro hnízdění

Vyrob50) a instaluj v přírodě30) po poradě s ornitology a ochranáři pomůcky pro hnízdění ptáků (dřevěné budky, polobudky, hnízdní podložky a přesleny, …):
 • 10 pomůcekČIN
 • 20 pomůcek, z nichž alespoň 5 využili ptáci ke hnízděníVELKÝ ČIN
30) Příroda (1)
prostředí mimo vnitřní prostory lidských obydlí přímo určené k bydlení živočichů (hnízdění vlaštovek, rehků, kalousů apod. v budovách se považuje za hnízdění v přírodě), nelze tedy za čin považovat pozorování hnízdění např. exotických ptáků v kleci nebo ve voliéře, byť by byla mimo budovu.
50) Vyrob
rozumí se výroba z materiálů, které je možno koupit i v obchodě, není-li stanoveno jinak. Nelze vyrábět ze stavebnice či polotovarů, umožňujících sestavením vznik jednoznačně definovaného výrobku.

4E7 Ptačí krmítka

 • Vyrob50) sám 3 druhy závěsných krmítek, celkem 10 funkčních kusů (kmínek s otvory, kokosová skořápka, šňůrky suchých plodů, …) a zavěs je tak, aby je navštěvovali ptáci. Prokaž, že znáš28) správné umístění a použité krmivoČIN
 • Vyrob50) sám 3 druhy závěsných krmítek, celkem 20 funkčních kusů (kmínek s otvory, kokosová skořápka, šňůrky suchých plodů, …) a jedno zastřešené krmítko. Všechna krmítka umísti na vhodném místě, aby je navštěvovali ptáci. Vysvětli51) význam a pravidla zimního přikrmování ptákůVELKÝ ČIN
28) Prokaž, že znáš (umíš)
popiš či předveď odborníkovi19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).
50) Vyrob
rozumí se výroba z materiálů, které je možno koupit i v obchodě, není-li stanoveno jinak. Nelze vyrábět ze stavebnice či polotovarů, umožňujících sestavením vznik jednoznačně definovaného výrobku.
51) Vysvětli
popiš odborníkovi19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).
VL

4E8 Údržba jeskyní

Odpracuj v jeskyni při údržbě její výdřevy, výstroje, při objevování prostor nebo při zabezpečování vstupních prostor:
 • 25 hodinČIN
 • 50 hodinVELKÝ ČIN
×