3F Keramika

Pro uznání orlích per musí být výrobky vypálené a nepoškozené. Dále se postarej o usušení výrobků, ale nemusíš je sám vypalovat. Uvedené minimální rozměry stačí dodržet v nejširším místě výrobku.
VL + ML

3F1 Malé předměty z keramiky

 • Zhotov 4 malé předměty z libovolné zpracované keramické hlíny, z toho 1 misku, ostatní dle svého uvážení (může to být např. plastika, nádobka, šperk aj.). Alespoň jeden rozměr musí vždy překročit 8 cmČIN
 • Pomáhej při zpracování hlíny získané v přírodě, zhotov z ní 4 obdobné shora uvedené výrobky z hlíny tak, aby vždy minimálně jeden rozměr překročil 15 cm a pomáhej při výpalu svých výrobků v příroděVELKÝ ČIN

3F2 Keramické nádoby

 • Páskovou (tj. válečkovou či nalepovací) technikou zhotov dvě nádoby vysoké nejméně 10 cm. Spoje mezi pásky pečlivě zahlaď. Nádoba nesmí mít prasklinyČIN
 • Podobně zhotov dvě nádoby vysoké nejméně 20 cm a s průměrem alespoň 15 cm v nejširším místě a pomáhej při výpalu svých nádob v příroděVELKÝ ČIN

3F3 Keramika přírodních národů

 • Podle vzoru některého z přírodních národů zhotov 4 keramické předměty sloužící každý jinému účelu (např. hrneček, plastika zvířete, hudební nástroj, soška, kultovní předmět, přeslen) tak, aby alespoň u tří jeden rozměr překročil 10 cmČIN
 • S použitím šablony (z tuhého papíru vystřižený vnitřní či vnější obrys nádoby), kterou průběžně kontroluješ tvar, zhotov co nejpřesněji 4 nádoby přírodních národů, každou s jiným typem výzdoby (malovanou, rytou, zdobenou vpichy, kolkovanou, zaleštěnou, zoomorfní aj.) tak, aby u tří z nich jeden rozměr překročil 15 cmVELKÝ ČIN

3F4 Příprava hlíny

 • V přírodě si opatři a pro použití na keramické výrobky uprav 1 kg hlíny, zhotov měrnou destičku (plochá destička cca 10 × 6 × 2 cm). Změř ji před i po sušení, vypal ji a spočítej smrštění při sušení a při výpalu. Hlína může být z dříve známého a využívaného nalezištěČIN
 • Podobně získej a uprav 2 kg hlíny z naleziště, které jsi sám našel a o kterém nevíš, že by bylo pro tento účel použito. Polovinu hlíny odděl a naostři jemným pískem. Zhotov z obou hlín měrnou destičku a výrobek s jedním rozměrem nejméně 15 cm. Zaznamenej rozměry všech výrobků a spočítej smrštění hlíny při sušení a při výpaluVELKÝ ČIN

3F5 Výpal keramiky v přírodě

 • Připrav a uskutečni výpal 4 výrobků v otevře­ném ohništi tak, aby polovina výrobků zůstala nepoškozena. Dřevo na výpal nemu­síš obstarávat sámČIN
 • Veď stavbu přírodní keramické pece a sám vypal 12 výrobků tak, aby dvě třetiny zůstaly nepoškozeny. Dřevo na výpal nemusíš obstarávat sámVELKÝ ČIN

3F6 Keramika v muzeu

Podle skutečných předmětů prostudovaných v muzeu kresebně zdokumentuj (případně zhotov) 4 keramické výrobky zvolené kultury patřící do jednoho z kulturních okruhů: a) pravěk na území Čech; b) evropský pravěk; c) starověk; d) řecké vázy; e) čínská keramika; f) keramika indiánů Severní Ameriky; g) keramika indiánů Jižní Ameriky. Prokaž, že znáš základní údaje o zvolené kultuře z těchto kulturních okruhů:
 • 2 okruhyČIN
 • 4 okruhyVELKÝ ČIN
VL

3F7 Obří keramická nádoba

Nejvýše ve trojici5) zhotov napodobeninu keramické zásobnice na obilí či jiného keramického výrobku přírodního národa (minimální výška 60 cm, průměr min. 30 cm v nejširším místě). Postav pec v přírodě a výrobek v ní úspěšně vypal:
 • Buď jedním z týmu, o práci se dělte rovným dílemČIN
 • Buď projektantem výrobku i pece a řiď veškeré odborné práce. O práci se děl s ostatními rovným dílemVELKÝ ČIN
5) Dvojice (trojice, čtveřice)
je-li uvedeno „ve dvojici“ („v trojici, čtveřici“), můžete za daný výkon získat čin oba (tři, čtyři), podílíte-li se o veškerou práci rovným dílem.

3F8 Umělecká keramika

Z libovolné hlíny zhotov podle vlastního návrhu dílo se snahou o estetické zpracování námětu, které bude mít alespoň jeden rozměr 20 cm, nebo dvě díla s jedním rozměrem 10 cm: a) plastika; b) reliéf; c) medaile
 • 1 podmínkaČIN
 • 2 podmínkyVELKÝ ČIN

3F9 Postup výroby keramiky

a) Naglazuj dvěma různými glazurami výrobek (výrobky) z libovolné hlíny. Prokaž, že znáš28): rozdíl mezi přežahem a glazurním výpalem; rozdíl mezi hrnčinou, kameninou a porcelánem; chemickou podstatu glazury;
b) navštiv keramickou dílnu či kroužek a vyrob50) 2 výrobky různými technologiemi jinými než volné modelování a točení (např. lití, modelování do formy aj.);
c) pomáhej při výpalu v elektrické peci, zúčastni se zakládání i vyjímání zboží z pece a prokaž, že znáš28) teplotu potřebnou k výpalu přežahu i výpalu glazur.
 • 1 podmínkaČIN
 • 2 podmínkyVELKÝ ČIN
28) Prokaž, že znáš (umíš)
popiš či předveď odborníkovi19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).
50) Vyrob
rozumí se výroba z materiálů, které je možno koupit i v obchodě, není-li stanoveno jinak. Nelze vyrábět ze stavebnice či polotovarů, umožňujících sestavením vznik jednoznačně definovaného výrobku.

3F10 Hrnčířský kruh

 • Zhotov jednoduchý obtáčecí kruh (otočné zařízení, na kterém se pootáčením upravuje symetrický tvar výrobku) a vymodeluj na něm z libovolné hlíny 2 nádoby průměru 15 cmČIN
 • Zhotov jednoduché použitelné zařízení bez motoru na principu mechanic­kého hrnčířského kruhu a vytoč na něm z libovolné hlíny čtyři nádoby průměru 8 cmVELKÝ ČIN

3F11 Točená keramika

Vytoč na hrnčířském kruhu:
 • 2 nádoby vysoké alespoň 8 cmČIN
 • 4 nádoby vysoké alespoň 12 cmVELKÝ ČIN
×