3C Fotografování, filmování

Všechny snímky musí být obsahově zajímavé, ostré, správně exponované. Kompozice (rozvržení a úhel záběru, výřez, osvětlení apod.) musí odpovídat obecným zásadám fotografie. U činů 1 až 6 může být použita digitální i klasická fotografie. Pojmem „fotografie“ se vždy rozumí fotografie provedená v dostatečném rozlišení a kvalitě na papír příslušného formátu (domácí tisk inkoustovou tiskárnou na obyčejný papír zpravidla není dostatečný). Pojem „promítání snímků“ u činu 2 znamená promítání pomocí dataprojektoru či diaprojektoru. Pojem „snímek“ v ostatních případech značí fotografii na papíře, předvedení na zkalibrovaném monitoru či promítnutí, vždy v dostatečné kvalitě a velikosti.
VL + ML

3C1 Fotografie woodcrafterské činnosti

 • Předlož seriál 10 tvých fotografií formátu alespoň 13 × 18 cm, upravených do alba, na nichž bude zachycena nějaká woodcrafterská činnostČIN
 • Vystav pro veřejnost48) 10 tvých fotografií formátu alespoň 20 × 30 cm, na nichž bude zachycena nějaká woodcrafterská činnostVELKÝ ČIN
48) Veřejnost
tímto pojmem se rozumí shromáždění lidí, které není uzavřené (nejde jen o členy kmene, Ligy či nějakého spolku na jejich interním setkání), akce byla inzerovaná mimo uzavřený okruh lidí a kdokoli ji může navštívit.

3C2 Promítání

 • Uspořádej promítání, na němž promítneš skupině osob35) sérii nejméně 30 a nejvýše 100 tvých snímků z nějaké zajímavé akce. Snímky musí být seřazeny do logického celku a musí být doprovozeny živým nebo nahraným mluveným slovemČIN
 • Promítni skupině osob35) diafon – pásmo sestavené z tvých snímků a zvukového doprovodu (hudba + mluvené slovo) na nějaké naučné téma (např. ochrana přírody)VELKÝ ČIN
35) Skupina osob
nejméně tři osoby (kromě tebe).

3C3 Fotografie ze sněmu

Předlož fotografie min. 13 × 18 cm, které jsi pořídil bez blesku po setmění na sněmu v přírodě:
 • 5 fotografií z nejméně jednoho sněmuČIN
 • 10 fotografií z nejméně 2 sněmů alespoň dvou subjektů (sněmy kmenů, sněm LLM, sněm Čotokvy apod.)VELKÝ ČIN

3C4 Fotografická kompozice

 • Vysvětli51) s uvedením příkladů na tvých snímcích36) (z toho alespoň 5 snímků formou fotografie min. 13 × 18 cm) tyto pojmy: obsah a forma snímku, téma, námět, motiv, výřez, záběr, linie, zarámování, tóny, kontrast, rytmus, hloubka ostrosti, stanoviště (nadhled, podhled, …), využití barev, využití světla a jeho směru, perspektivaČIN
 • Předlož 10 fotografií36) min. 13 × 18 cm na nichž jsi použil některé z výše uvedených pojmů k dosažení mimořádně působivého dojmuVELKÝ ČIN
36) Snímek
Platí zásady uvedené v záhlaví skupiny 3C – Fotografování.
51) Vysvětli
popiš odborníkovi19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).

3C5 Fotografické náměty

Předlož vlastní snímky, z nichž musí být zřejmé, o jaký objekt (druh) se jedná (každý objekt na zvláštním snímku):
a) 6 budov různých slohů;
b) 6 lidí nebo skupin lidí různých národností nebo etnických skupin v typickém oblečení či prostředí;
c) 6 různých portrétů;
d) 8 různých přírodních útvarů;
e) 4 druhů oblačnosti;
f) 6 drobných předmětů (do 20 cm) vyrobených na čin.
 • 2 podmínky (celkem alespoň 4 snímky musí být formou fotografie min. 13 × 18 cm)ČIN
 • 4 podmínky (celkem alespoň 4 snímky musí být formou fotografie min. 13 × 18 cm)VELKÝ ČIN
VL

3C6 Fotografické techniky

Předlož snímky36), při jejichž pořízení jsi správně využil uvedená příslušenství, a zdůvodni správné použití tohoto příslušenství:
a) různé výměnné objektivy; b) mezikroužky nebo předsádkové čočky nebo makro objektivy; c) blesk (ne vestavěný);  d) odraznou desku na přisvětlení; e) stativ a dálkovou či drátěnou spoušť; f) sluneční clonu při snímku v protisvětle; g) umělé osvětlení (reflektory); h) 2 různé barevné optické filtry; i) jeden speciální filtr (polarizační, IR, šedý, ...);   j)  speciální  technické  zařízení  (adaptéry  dalekohledu,  mikroskopu  apod.).
 • 3 podmínky (celkem nejméně 3 snímky)ČIN
 • 6 podmínek (celkem nejméně 6 snímků)VELKÝ ČIN
36) Snímek
Platí zásady uvedené v záhlaví skupiny 3C – Fotografování.

3C7 Zpracování snímků

 • Předlož 10 klasických fotografií, které jsi sám zpracoval (rozumí se vyvolání negativu, zvětšování a vyvolání pozitivu nebo vyvolání inverze)ČIN
 • Předlož 10 fotografií alespoň 18 × 24 cm, které jsi sám klasickým způspbem zpracoval, přičemž jsi použil nejméně 3 různé zvláštní techniky (tónování, high key, solarizace, …)VELKÝ ČIN

3C8 Dírková komora

 • Vyrob50) jednoduchou dírkovou komoru a prokaž jednou fotografií její funkčnostČIN
 • Vyrob50) dírkovou komoru a proveď s ní 10 fotografií, na kterých lze dobře rozpoznat fotografované objektyVELKÝ ČIN
50) Vyrob
rozumí se výroba z materiálů, které je možno koupit i v obchodě, není-li stanoveno jinak. Nelze vyrábět ze stavebnice či polotovarů, umožňujících sestavením vznik jednoznačně definovaného výrobku.

3C9 Natočení filmu

Natoč na kameru krátký amatérský film (video nebo celuloidový), ke kterému jsi napsal scénář. Film musí být natočen v souladu se základními filmařskými zásadami, sestříhán, ozvučen a opatřen úvodními a závěrečnými titulky:
a) hraný film; b) cestopisný nebo přírodovědný film; c) dokumentární film (jiný než cestopisný či přírodovědný).
 • 1 podmínkaČIN
 • 2 podmínkyVELKÝ ČIN
×