2W Topografie a zeměpis

VL + ML

2W1 Turistické mapy a náčrty

  • Prokaž, že znáš28) 50 značek užívaných na běžných turistických mapách. Zorientuj mapu a v terénu prokaž, že umíš28) pracovat na mapě s azimutem, měřítkem a vrstevnicemiČIN
  • Výše uvedené znalosti využij pro nakreslení podrobného pochodového filmu trasy dlouhé asi 5 km, který prověří v terénu druhá osoba (např. cesta na obřadní místo apod.). Dále nakresli situační náčrtky 5 tábořišť, které budou využity pro kroniku nebo pro kmenové záznamy o tábořištíchVELKÝ ČIN
28) Prokaž, že znáš (umíš)
popiš či předveď odborníkovi19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).

2W2 Zeměpisné pojmy

a) Vysvětli51) tyto pojmy: poledníky, rovnoběžky, obratníky, polární kruhy, póly, zeměpisná šířka a délka, místní čas, pásmový čas. Uveď příklady různých druhů zobrazení na mapách. Urči v atlase 5 různých míst světa podle zadaných souřadnic;
b) urči optickým přístrojem (sextant apod.) a s pomocí chronometru a údajů z tabulek (Hvězdářská ročenka) zeměpisnou šířku, délku a místní čas s přesností 1° a popiš postup;
c) jako v bodě b), ale optickým přístrojem, který jsi sám vyrobil50), s přesností na 2°.
  • 1 podmínkaČIN
  • 2 podmínkyVELKÝ ČIN
50) Vyrob
rozumí se výroba z materiálů, které je možno koupit i v obchodě, není-li stanoveno jinak. Nelze vyrábět ze stavebnice či polotovarů, umožňujících sestavením vznik jednoznačně definovaného výrobku.
51) Vysvětli
popiš odborníkovi19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).

2W3 Cestovatelé a objevitelé

  • Vyjmenuj 6 až 10 cestovatelů a objevitelů, které považuješ ve světové a v naší historii za významné a vysvětli proč. Zakresli do mapy jejich cesty nebo místa objevů a pohovoř24) celkem 20 minut o jejich životě a díleČIN
  • Totéž o 12 až 20 osobnostech, celkem 40 minutVELKÝ ČIN
24) Pohovoř (2)
pohovoř před odborníkem19) nebo před plénem22). Odborník či plénum mohou dávat doplňující otázky.
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).
22) Plénum
veřejnost, kmen, rod apod., na shromáždění či při příležitosti k tomu určené.
VL

2W4 Mapování oblasti

  • Bez použití předlohy (jiné mapy) nakresli v měřítku podrobnou mapu oblasti velké 25 ha s použitím jednoduchých pomůcek (s vyznačením všech cest, staveb, vodních toků, lesnických zařízení, význačných stromů, terénních tvarů, …). Mapu využij při kmenové činnostiČIN
  • Nakresli takovou mapu oblasti velké 50 haVELKÝ ČIN
×