2V Přírodní národy a etnika

Činy 1 až 7 se vztahují na minulé (i současné) národy, pro něž je typický přírodní způsob života a které zpravidla nezanechávají písemné památky.
VL + ML

2V1 Návštěva etnografické expozice

 • Navštiv etnografické sbírky v muzeu a předlož zprávu doplněnou ilustracemi9)ČIN
 • Navštiv 3 taková muzea, o každém předlož zprávu doplněnou ilustracemi9) a pohovoř23) o národech, jejichž předměty jsou ve sbírkách vystavenyVELKÝ ČIN
9) Ilustrace
doplnění pozorování nebo jiného textu kresbami vystihujícími daný děj (nemusí být vlastní), fotografiemi, skicami apod.
23) Pohovoř (1)
pohovoř před odborníkem19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).

2V2 Archeologické lokality

 • Navštiv 3 lokality, každou z jiné kultury, seznam se s jejich místopisem a s životem příslušné kultury. Vyprávěj o těchto lokalitách a kulturách 30 minut skupině osob35)ČIN
 • Pomáhej při archeologickém výzkumu v terénu celkem 30 hodin (nesmí jít o amatérský výzkum)VELKÝ ČIN
35) Skupina osob
nejméně tři osoby (kromě tebe).

2V3 Slavní náčelníci

 • Vyjmenuj 6 až 10 významných postav přírodních národů (náčelníci, medicinmani, významné ženy apod.), které považuješ za významné a řekni proč. Pohovoř23) celkem 20 minut o jejich životě a díleČIN
 • Totéž o 12 až 20 postavách (z jednoho kontinentu mohou být nejvýše 3/4 z nich), pohovoř23) celkem 60 minutVELKÝ ČIN
23) Pohovoř (1)
pohovoř před odborníkem19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).
VL

2V4 Prehistorie

Napiš17) pojednání v rozsahu 5 stran39), nebo přednášej 30 minut skupině osob35) o některém z následujících období na našem území:
a) doba kamenná; b) doba bronzová; c) doba železná.
 • 1 podmínkaČIN
 • 2 podmínkyVELKÝ ČIN
17) Napiš
musí být napsána původní práce na příslušný čin. Sestavení a úpravu dříve napsaných textů v počítači nelze uznat.
35) Skupina osob
nejméně tři osoby (kromě tebe).
39) Strana
rozumí se normovaná strana strojopisu, tj. 30 řádků po 60 znacích.

2V5 Obecná etnografie

Napiš17) pojednání na 5 stran39) (může být i výtah52)), nebo přednášej 30 minut skupině osob35) o významných kulturách níže uvedené oblasti a o jejich rozdělení podle životního prostředí, způsobu života, technických dovedností, typu společnosti, jazyka, kultury a zvyků:
a) Evropa; b) blízký a střední Východ; c) dálný Východ; d) Afrika; e) Severní Amerika; f) Střední a Jižní Amerika; g) Austrálie a Oceánie.
 • 1 oblastČIN
 • 2 oblasti, každá na 5 stran (30 minut)VELKÝ ČIN
17) Napiš
musí být napsána původní práce na příslušný čin. Sestavení a úpravu dříve napsaných textů v počítači nelze uznat.
35) Skupina osob
nejméně tři osoby (kromě tebe).
39) Strana
rozumí se normovaná strana strojopisu, tj. 30 řádků po 60 znacích.
52) Výtah
dílo, které na rozdíl od výpisků zachycuje nejen nejdůležitější a nejzajímavější myšlenky, ale zároveň vystihuje přehledně i stavbu celého textu. Na rozdíl od osnovy, která jen přehledně a náznakovitě zachycuje jednotlivé úseky obsahu textu, výtah stručně, ale souborně tento obsah podává. Vždy je třeba uvést přesné údaje o publikaci, z níž byl výtah pořízen.

2V6 Etnografie přírodního národa

Napiš17) pojednání na 5 stran39), nebo přednášej 30 minut skupině osob35) o jednom zvoleném národu (kmeni). Přitom pojednej o těchto bodech: vznik (původ), obývané území, časové období, vazby na okolní národy, životní prostředí, způsob života, technické dovednosti, typ společnosti, obydlí, osobnosti, jazyk, kultura, zvyky, dochované památky. Uveď, co tě na daném národu nejvíce zaujalo.
 • 1 národ (kmen)ČIN
 • 2 národy (kmeny), každý z jiné oblasti (1 může být ze stejné oblasti jako na ČIN)VELKÝ ČIN
17) Napiš
musí být napsána původní práce na příslušný čin. Sestavení a úpravu dříve napsaných textů v počítači nelze uznat.
35) Skupina osob
nejméně tři osoby (kromě tebe).
39) Strana
rozumí se normovaná strana strojopisu, tj. 30 řádků po 60 znacích.

2V7 Jazyk přírodního národa

 • Prokaž, že znáš28) základní gramatická pravidla jednoho jazyka přírodního národa. S pomocí slovníku přelož do češtiny text (píseň, pohádku, …) o celkovém rozsahu 2 stran39)ČIN
 • Prokaž schopnost základní komunikace v jazyce přírodního národa s člověkem, který tento jazyk ovládáVELKÝ ČIN
28) Prokaž, že znáš (umíš)
popiš či předveď odborníkovi19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).
39) Strana
rozumí se normovaná strana strojopisu, tj. 30 řádků po 60 znacích.

2V8 Návštěva etnika

 • Navštiv jedno etnikum (kmen, národnostní skupinu, národopisnou oblast), kde se vyskytují prvky původního životního stylu. Prožij zde 1 týden a pohovoř23) nebo napiš17), v čem se odlišuje od běžné současné okolní kulturyČIN
 • Prožij v takové oblasti 1 měsíc15) a prezentuj své poznatky v přednášce pro veřejnost48), v publikovaném díle (článku), filmu apod.VELKÝ ČIN
15) Měsíc
1 měsíc – např. od 18. 2. do 17. 3. atd.
17) Napiš
musí být napsána původní práce na příslušný čin. Sestavení a úpravu dříve napsaných textů v počítači nelze uznat.
23) Pohovoř (1)
pohovoř před odborníkem19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).
48) Veřejnost
tímto pojmem se rozumí shromáždění lidí, které není uzavřené (nejde jen o členy kmene, Ligy či nějakého spolku na jejich interním setkání), akce byla inzerovaná mimo uzavřený okruh lidí a kdokoli ji může navštívit.
×