2U Příroda - ekologie

VL + ML

2U1 Pojem ekologie

 • Vysvětli51) pojem ekologie. Seznam se s pojmy ekologická nika, ekosystém a biom. Navštiv 3 různé ekosystémy. Svá pozorování si zaznamenejČIN
 • Vysvětli51), co jsou to biotické a abiotické faktory. Uspořádej výpravu (výpravy) pro skupinu osob35) do 5 různých ekosystémů a na konkrétních příkladech jim objasni základní ekologické pojmyVELKÝ ČIN
35) Skupina osob
nejméně tři osoby (kromě tebe).
51) Vysvětli
popiš odborníkovi19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).

2U2 Potravní pyramida

Na konkrétním příkladě vysvětli51):
 • Pojmy potravní řetězec a potravní pyramida. Najdi v přírodě 3 příklady, na nichž můžeš ukázat alespoň část potravního řetězce nebo pyramidy. Pozorování zaznamenej a doplň o chybějící článkyČIN
 • Pojem potravní síť, jakým způsobem může dojít k jejímu narušení a jaké to má následky. Najdi v přírodě 6 konkrétních příkladůVELKÝ ČIN
51) Vysvětli
popiš odborníkovi19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).

2U3 Záznamy o narušené přírodě

 • Vytipuj a navštiv 2 různá místa, na nichž dochází vlivem člověka k narušení přírodní rovnováhy. Pořiď o tom záznamy doplněné ilustracemi9), vysvětlením příčin a následků a naznačením možného řešení.ČIN
 • Vytipuj 2 různá místa jako výše. Během 2 let32) navštiv každé místo 3× v průběhu každého roku13). Veď si záznamy s ilustracemi9) změn, k nimž tam dochází. Průběh a výsledek pozorování předlož některé kompetentní státní instituci nebo ekologickému hnutí, nebo ho publikujVELKÝ ČIN
9) Ilustrace
doplnění pozorování nebo jiného textu kresbami vystihujícími daný děj (nemusí být vlastní), fotografiemi, skicami apod.
13) Kalendářní rok
rozumí se od 1. 1. do 31. 12.
32) Rok
1 rok, tj. 12 měsíců – např. od 15. 2 do 14. 2. atd. Je-li psáno „kalendářní rok“, rozumí se od 1. 1. do 31. 12.

2U4 Ekologické problémy

 • Vysvětli51) pojmy globální oteplování a narušování ozonosféry a vysvětli možné důsledky těchto procesů. Uveď 2 příklady přispění k nápravěČIN
 • Vysvětli51) výše uvedené pojmy a vylož podstatu dalších ekologických problémů: populační exploze, vyčerpávání přírodních zdrojů, narušení biodiverzity, problém odpadů v hodinové přednášce pro skupinu osob35)VELKÝ ČIN
35) Skupina osob
nejméně tři osoby (kromě tebe).
51) Vysvětli
popiš odborníkovi19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).

2U5 Malá ekologie

 • Uveď 5 příkladů tzv. malé (domácí) ekologie. Sám se podle nich chovej po dobu 6 měsíců15)ČIN
 • Uveď 10 příkladů tzv. malé ekologie (v domácnosti, na pracovišti, ve volném čase). Sám se podle nich chovej po dobu 1 roku32)VELKÝ ČIN
15) Měsíc
1 měsíc – např. od 18. 2. do 17. 3. atd.
32) Rok
1 rok, tj. 12 měsíců – např. od 15. 2 do 14. 2. atd. Je-li psáno „kalendářní rok“, rozumí se od 1. 1. do 31. 12.
VL

2U6 Ekosystémy

 • Seznam se se základními metodami botanických výzkumů. Navštiv přirozený lesní ekosystém (smrčinu nebo bor) a jeho umělý protějšek (smrková nebo borová monokultura). Proveď zde soupis charakteristických rostlin a vysvětli51) rozdílnou druhovou rozmanitost v obou typech ekosystémůČIN
 • Seznam se se základními metodami biologického terénního výzkumu. Navštiv 2 z přirozených ekosystémů (např. přirozené vodní plochy, přirozená travnatá společenstva, listnaté nebo smíšené lesy apod.) a 2 tomu odpovídající umělé ekosystémy (umělé vodní plochy, pastviny, kypřená stanoviště, lesní monokultury, rumiště apod.). Proveď zde soupis charakteristických rostlin a živočichů (v případě chráněných území můžeš použít pro soupis rostlin a živočichů i materiály vydané ochranou přírody) a vysvětli51) jejich rozdílnou druhovou rozmanitostVELKÝ ČIN
51) Vysvětli
popiš odborníkovi19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).

2U7 Ekologie ryb

 • Vyprav se během 1 roku32) do 2 rybích pásem. Prokaž, že znáš28), čím se každé pásmo vyznačuje, které ryby v něm mohou žít a čím se živí. Poznamenej si charakter břehové vegetace každého navštíveného pásmaČIN
 • Totéž jako výše, ale pro všechna 4 pásma (pstruhové, lipanové, parmové, cejnové)VELKÝ ČIN
28) Prokaž, že znáš (umíš)
popiš či předveď odborníkovi19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).
32) Rok
1 rok, tj. 12 měsíců – např. od 15. 2 do 14. 2. atd. Je-li psáno „kalendářní rok“, rozumí se od 1. 1. do 31. 12.

2U8 Ekologické výpravy a hry

 • Uspořádej v průběhu 1 roku32) 2 výpravy pro skupinu osob35) na 2 různá místa, kde se střídají různé ekosystémy nebo biomy. Připrav si na každou výpravu zajímavý výklad a 2 hry s ekologickou tématikouČIN
 • Uspořádej takto 4 výpravy. Zároveň si na každé výpravě veď záznamy přírodovědných pozorování, které zdokumentuješ ilustracemi9)VELKÝ ČIN
9) Ilustrace
doplnění pozorování nebo jiného textu kresbami vystihujícími daný děj (nemusí být vlastní), fotografiemi, skicami apod.
32) Rok
1 rok, tj. 12 měsíců – např. od 15. 2 do 14. 2. atd. Je-li psáno „kalendářní rok“, rozumí se od 1. 1. do 31. 12.
35) Skupina osob
nejméně tři osoby (kromě tebe).
×