2T Příroda - lovy beze zbraní

U činů 1 až 8 se pojmem „snímky“ rozumějí fotografie velikosti alespoň 10 x 15  cm, opatřené popisy a upravené do sbírky (v albu, na kartonech apod.), předložené odborníkovi. Místo toho je rovněž možné promítnout skupině osob32) dataprojektorem či diaprojektorem ucelenou sérii elektronických snímků či diapozitivů s komentářem a následně předvést odborníkovi např. na monitoru počítače. Snímky musí být takové, aby bylo možno spolehlivě poznat daného zástupce.51) Je možné též zpracovat čin formou filmu (videa), v tom případě však film musí mít scénář a musí být dodrženy základní zásady naučného filmu (ozvučení, střídání detailů apod.).
32) Rok
1 rok, tj. 12 měsíců – např. od 15. 2 do 14. 2. atd. Je-li psáno „kalendářní rok“, rozumí se od 1. 1. do 31. 12.
51) Vysvětli
popiš odborníkovi19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).
VL + ML

2T1 Snímky vegetační sezóny

Pořiď ze stejného místa série 6 snímků36) tak, aby každá série zachytila 1 zajímavý přírodní námět (např. různé druhy4) stromů, květin, potok, les neb jiné části krajiny) během 4 ročních období nebo během vegetační sezony
 • 3 sérieČIN
 • 6 sériíVELKÝ ČIN
4) Druh
živočich či rostlina určená rodovým i druhovým jménem (např. sasanka hajní, konipas bílý; nestačí jen sasanka nebo konipas).
36) Snímek
Platí zásady uvedené v záhlaví skupiny 3C – Fotografování.

2T2 Snímky nižších rostlin

Pořiď v přírodě31) snímky36) různých druhů4) těchto skupin: houby, lišejníky, mechorosty, kapraďorosty:
 • 20 snímků (5 z každé skupiny)ČIN
 • 40 snímků (10 z každé skupiny)VELKÝ ČIN
4) Druh
živočich či rostlina určená rodovým i druhovým jménem (např. sasanka hajní, konipas bílý; nestačí jen sasanka nebo konipas).
31) Příroda (2)
přirozené prostředí výskytu rostlin, nerostů apod.; nelze tedy za určování v přírodě považovat např. určování rostlin pěstovaných v parcích, truhlících, květináčích apod., pokud není přímo u činu určeno jinak.
36) Snímek
Platí zásady uvedené v záhlaví skupiny 3C – Fotografování.

2T3 Snímky bylin

Pořiď v přírodě31) snímky36) bylin tak, aby byly dobře rozeznatelné květy, listy a celkový vzhled rostliny:
 • 40 zástupců54)ČIN
 • 80 zástupců54)VELKÝ ČIN
31) Příroda (2)
přirozené prostředí výskytu rostlin, nerostů apod.; nelze tedy za určování v přírodě považovat např. určování rostlin pěstovaných v parcích, truhlících, květináčích apod., pokud není přímo u činu určeno jinak.
36) Snímek
Platí zásady uvedené v záhlaví skupiny 3C – Fotografování.
54) Zástupce
živočich či rostlina určená buď pouze rodovým jménem (např. javor – v tom případě lze počítat pouze 1× z rodu javor) či rodovým a druhovým jménem (např. javor mléč, javor horský – v tom případě se počítá každý druh).

2T4 Snímky dřevin

Pořiď série snímků36), na nichž bude zachycen: celkový vzhled dřeviny (stromu nebo keře); detail květu; detail pupenu; detail listu; detail plodu.
 • Série 10 zástupců54) dřevinČIN
 • Série 20 zástupců54) dřevinVELKÝ ČIN
36) Snímek
Platí zásady uvedené v záhlaví skupiny 3C – Fotografování.
54) Zástupce
živočich či rostlina určená buď pouze rodovým jménem (např. javor – v tom případě lze počítat pouze 1× z rodu javor) či rodovým a druhovým jménem (např. javor mléč, javor horský – v tom případě se počítá každý druh).

2T5 Snímky bezobratlých

Pořiď snímky36) různých druhů4) bezobratlých v přirozeném prostředí.
 • 20 zástupců54)ČIN
 • 40 zástupců54)VELKÝ ČIN
4) Druh
živočich či rostlina určená rodovým i druhovým jménem (např. sasanka hajní, konipas bílý; nestačí jen sasanka nebo konipas).
36) Snímek
Platí zásady uvedené v záhlaví skupiny 3C – Fotografování.
54) Zástupce
živočich či rostlina určená buď pouze rodovým jménem (např. javor – v tom případě lze počítat pouze 1× z rodu javor) či rodovým a druhovým jménem (např. javor mléč, javor horský – v tom případě se počítá každý druh).

2T6 Snímky ptáků

Pořiď snímky36) různých druhů4) ptáků v přírodě. Na snímcích musí být ptáci celí a dobře rozeznatelní:
 • 10 zástupců54)ČIN
 • 20 zástupců54)VELKÝ ČIN
4) Druh
živočich či rostlina určená rodovým i druhovým jménem (např. sasanka hajní, konipas bílý; nestačí jen sasanka nebo konipas).
36) Snímek
Platí zásady uvedené v záhlaví skupiny 3C – Fotografování.
54) Zástupce
živočich či rostlina určená buď pouze rodovým jménem (např. javor – v tom případě lze počítat pouze 1× z rodu javor) či rodovým a druhovým jménem (např. javor mléč, javor horský – v tom případě se počítá každý druh).

2T7 Snímky savců

Pořiď snímky36) savců:
 • 20 zástupců54), z toho nejméně 3 snímky volně (divoce) žijících zvířat v příroděČIN
 • 40 zástupců54), z toho nejméně 6 snímků volně (divoce) žijících zvířat v příroděVELKÝ ČIN
36) Snímek
Platí zásady uvedené v záhlaví skupiny 3C – Fotografování.
54) Zástupce
živočich či rostlina určená buď pouze rodovým jménem (např. javor – v tom případě lze počítat pouze 1× z rodu javor) či rodovým a druhovým jménem (např. javor mléč, javor horský – v tom případě se počítá každý druh).

2T8 Zvířata v pohybu

Pořiď snímky36), na nichž zachytíš obratlovce při různých činnostech (tok/říje, označování území, hájení území, lov, přijímání potravy, hry, souboje, porod/snůška, péče o mláďata, péče o tělní pokryv, pohyb, spánek, …). Každou činnost musí zachytit nejméně 4 snímky. Snímky mohou být pořízeny v přirozeném prostředí i v zoo.
 • 4 různé činnosti (nemusí být všechny od 1 druhu4))ČIN
 • 8 různých činnosti (nemusí být všechny od 1 druhu4))VELKÝ ČIN
4) Druh
živočich či rostlina určená rodovým i druhovým jménem (např. sasanka hajní, konipas bílý; nestačí jen sasanka nebo konipas).
36) Snímek
Platí zásady uvedené v záhlaví skupiny 3C – Fotografování.
VL

2T9 Unikátní snímek živočicha

Mimořádnost snímku musí posoudit ÚROP, která rovněž rozhodne, půjde-li o ČIN nebo VELKÝ ČIN. Pořiď mimořádný nenaaranžovaný snímek živočicha v zajímavé situaci a předlož na fotografii alespoň 13 × 18 cm podle zásad uvedených v záhlaví skupiny 3C. 

2T10 Zvuková pohlednice

Pořiď zvukové záznamy v určitém typu krajiny (např. mořské pobřeží, rybník, ranní les, letní poledne na poli, …), které zachytí charakteristické zvuky a vystihnou náladu:
 • 4 dvouminutové záznamyČIN
 • 8 dvouminutových záznamůVELKÝ ČIN

2T11 Zvukové záznamy

Pořiď v přírodě30) kvalitní záznamy zvuků:
 • 15 živočichů (z toho nejvýše 10 ptáků)ČIN
 • 30 živočichů (z toho nejvýše 20 ptáků)VELKÝ ČIN
30) Příroda (1)
prostředí mimo vnitřní prostory lidských obydlí přímo určené k bydlení živočichů (hnízdění vlaštovek, rehků, kalousů apod. v budovách se považuje za hnízdění v přírodě), nelze tedy za čin považovat pozorování hnízdění např. exotických ptáků v kleci nebo ve voliéře, byť by byla mimo budovu.
×