2S Příroda - pozorování, dokumentace, stopařství

VL + ML

2S1 Kresby rostlin a živočichů

 • Zhotov 10 dokumentačních kreseb rostlin a 10 dokumentačních kreseb živočichů libovolnou technikou a označ21) je. Jako předlohu můžeš použít ilustrace z knih, fotografie, vycpaniny a jiné muzeální exponáty, živé rostliny a živočichyČIN
 • Zhotov 20 dokumentačních kreseb rostlin a 20 dokumentačních kreseb živočichů a označ21) je. Pro 10 z nich použij jako předlohu pouze trojrozměrné exponáty (živé či sbírkové)VELKÝ ČIN
21) Označ
každý exponát musí obsahovat české a vědecké jméno, kromě 2L7 též lokalitu a datum sběru; s určením ti může pomoci někdo jiný.

2S2 Kalendář přírody

 • Veď si kalendář přírody formou deníku, zapisuj do něj 1 přírodní pozorování denně (např. rašení listů, přílety ptáků, …) a údaje o počasí (postačí oblačnost, teplota, typ srážek) po dobu 1 roku32). Můžeš vynechat nejvýše 30 dníČIN
 • Totéž po dobu 2 let32). Můžeš vynechat nejvýše 30 dní v každém roceVELKÝ ČIN
32) Rok
1 rok, tj. 12 měsíců – např. od 15. 2 do 14. 2. atd. Je-li psáno „kalendářní rok“, rozumí se od 1. 1. do 31. 12.

2S3 Určování stop

Urči v přírodě46) a zakresli stopy různých savců a ptáků. Popiš charakteristické poznávací znaky:
 • 6 stopČIN
 • 12 stopVELKÝ ČIN
46) Urči v přírodě
urči v přírodě30), 31) druh/zástupce a popiš základní charakteristické poznávací znaky tak, aby bylo zřejmé, že si nemůžeš jednotlivé exempláře splést.
30) Příroda (1)
prostředí mimo vnitřní prostory lidských obydlí přímo určené k bydlení živočichů (hnízdění vlaštovek, rehků, kalousů apod. v budovách se považuje za hnízdění v přírodě), nelze tedy za čin považovat pozorování hnízdění např. exotických ptáků v kleci nebo ve voliéře, byť by byla mimo budovu.
31) Příroda (2)
přirozené prostředí výskytu rostlin, nerostů apod.; nelze tedy za určování v přírodě považovat např. určování rostlin pěstovaných v parcích, truhlících, květináčích apod., pokud není přímo u činu určeno jinak.

2S4 Stopování

 • Sleduj v přírodě30) dostatečně dlouhou stopu 1 savce a 1 ptáka tak, abys našel a mohl vysvětlit 3 děje (např. odpočinek, běh, příjem potravy, značkovací místa, souboje, vzlétnutí apod.). Stopu zakresli a popišČIN
 • Sleduj takto v přírodě30) dostatečně dlouhou stopu 3 savců a 1 ptákaVELKÝ ČIN
30) Příroda (1)
prostředí mimo vnitřní prostory lidských obydlí přímo určené k bydlení živočichů (hnízdění vlaštovek, rehků, kalousů apod. v budovách se považuje za hnízdění v přírodě), nelze tedy za čin považovat pozorování hnízdění např. exotických ptáků v kleci nebo ve voliéře, byť by byla mimo budovu.

2S5 Pobytové stopy

Najdi v přírodě30) a urči:
 • 6 druhů různých požerků (savčí, ptačí, hmyzí) a vysvětli51), jakým způsobem vznikají. Bezpečně vysvětli, podle čeho rozeznáš trus: savců a ptáků; býložravých a masožravýchČIN
 • 8 druhů různých požerků, vysvětli51), jakým způsobem vznikají. Najdi 2 ptačí vývržky, rozeber je a urči podle nich, kterými skupinami živočichů se daný druh4) živíVELKÝ ČIN
4) Druh
živočich či rostlina určená rodovým i druhovým jménem (např. sasanka hajní, konipas bílý; nestačí jen sasanka nebo konipas).
30) Příroda (1)
prostředí mimo vnitřní prostory lidských obydlí přímo určené k bydlení živočichů (hnízdění vlaštovek, rehků, kalousů apod. v budovách se považuje za hnízdění v přírodě), nelze tedy za čin považovat pozorování hnízdění např. exotických ptáků v kleci nebo ve voliéře, byť by byla mimo budovu.
51) Vysvětli
popiš odborníkovi19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).

2S6 Sbírka stop

Udělej sádrové odlitky stop:
 • 5 živočichů (ptáci, savci) v přírodě30), sestav do sbírky34).ČIN
 • 10 živočichů (5 z nich mohou být domácí), vytvoř i pozitivy těchto stop (získáš tak tvar nohy zvířete), sestav je do sbírky34)VELKÝ ČIN
30) Příroda (1)
prostředí mimo vnitřní prostory lidských obydlí přímo určené k bydlení živočichů (hnízdění vlaštovek, rehků, kalousů apod. v budovách se považuje za hnízdění v přírodě), nelze tedy za čin považovat pozorování hnízdění např. exotických ptáků v kleci nebo ve voliéře, byť by byla mimo budovu.
34) Sbírka (herbář, …)
sbírka musí být označena21) a zajištěna, aby vydržela v neplesnivém stavu nejméně 1 rok. Uložené přírodniny musí být upevněny (přilepením, přivázáním, v krabičkách apod.) a musí být po celou dobu poznatelné.
21) Označ
každý exponát musí obsahovat české a vědecké jméno, kromě 2L7 též lokalitu a datum sběru; s určením ti může pomoci někdo jiný.

2S7 Zvukové dorozumívání živočichů

Vysvětli51) různé způsoby zvukového dorozumívání živočichů. Urči zvuky, které vydávají bezobratlí, obojživelníci, ptáci a savci:
 • Zvuky celkem 5 zástupců54) alespoň ze 2 skupinČIN
 • Zvuky celkem 10 zástupců54) alespoň ze 4 skupinVELKÝ ČIN
51) Vysvětli
popiš odborníkovi19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).
54) Zástupce
živočich či rostlina určená buď pouze rodovým jménem (např. javor – v tom případě lze počítat pouze 1× z rodu javor) či rodovým a druhovým jménem (např. javor mléč, javor horský – v tom případě se počítá každý druh).

2S8 Mapa přírodovědných pozorování

 • Najdi v přírodě nějaké zajímavé území o rozloze alespoň 1 ha. Pořiď si nebo vytvoř mapu ve vhodném měřítku. Navštiv toto území v 5 různých dnech. Přitom zaznamenej značkami do mapy 60 tvých různých objevů (geologické tvary, mraveniště, pobytové stopy živočichů, hnízda, zajímavé výskyty rostlin, …). Veď si deník, ve kterém vysvětlíš značky uvedené v mapě a rozvedeš pozorované jevyČIN
 • Totéž ale navštěvuj území nejméně 1× v kalendářním měsíci12) po dobu jednoho roku32) a zaznamenej do mapy 120 tvých objevůVELKÝ ČIN
12) Kalendářní měsíc
rozumí se např. od 1. 9. do 30. 9.
32) Rok
1 rok, tj. 12 měsíců – např. od 15. 2 do 14. 2. atd. Je-li psáno „kalendářní rok“, rozumí se od 1. 1. do 31. 12.
VL

2S9 Den v přírodě

Prožij v přírodě uvnitř zajímavého území cca 1 km2 dobu od východu do západu slunce nebo od západu do východu slunce. Pozoruj přírodu, sleduj veškeré stopy, i pobytové, včetně lidí a lidské činnosti, zaznamenej je, zakresli a popiš. Se svým pozorováním seznam kolektiv tak, abys mu podal dobrý obraz o životě v dané oblasti:
 • 1 takový denČIN
 • 2 takové dny, každý v jiném území nebo v jiném ročním obdobíVELKÝ ČIN

2S10 Pozorování v přírodě

 • Vysvětli51) tyto pojmy: tok/říje, páření, označování území, lov/přijímání potravy, hry, souboje, péče o mláďata, péče o tělní pokryv apod. Sleduj v přírodě 3 různé typy chování ptáků a 3 různé typy chování savců (nemusí být od jednoho druhu). Veď o tom záznamy55)ČIN
 • Totéž pro 4 typy chování ptáků a 4 typy chování savců (nemusí být od 1 druhu4)). Přečti jednu odbornou (populárně naučnou) knihu z oboru etologieVELKÝ ČIN
4) Druh
živočich či rostlina určená rodovým i druhovým jménem (např. sasanka hajní, konipas bílý; nestačí jen sasanka nebo konipas).
51) Vysvětli
popiš odborníkovi19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).
55) Zaznamenej
zapiš název, datum, místo a stanoviště (např. sasanka hajní, 22. 3. 2013, Křivoklátsko – údolí Javornice, smíšený les u potoka).

2S11 Etologie v zoo

 • Vysvětli51) pojmy: teritorium, ochozy, optické, zvukové a pacho­vé značky, základní životní projevy, prostorová aktivita. V zoo prováděj pravidelná etologická pozorování tak, abys mohl u vybraného druhu4) zhodnotit prostorovou aktivitu a základní typy chování. Pozorování musí pokrýt 10 hodin denního režimuČIN
 • Vysvětli51) pojmy: denní režim zvířat, sociální hierarchie (kde se vyskytuje a jak je udržována, jaký má význam). V zoo prováděj pravidelná etologická pozorování tak, abys mohl zachytit 10hodinový denní režim skupiny vybraného druhu4) a vyhodnotit četnost jednotlivých typů chování a sestavil schéma sociální hierarchie dané skupinyVELKÝ ČIN
4) Druh
živočich či rostlina určená rodovým i druhovým jménem (např. sasanka hajní, konipas bílý; nestačí jen sasanka nebo konipas).
51) Vysvětli
popiš odborníkovi19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).
×