2E Hledání pravdy

VL + ML

2E1 Biblické postavy

 • Vyjmenuj 10 biblických postav, které považuješ za významné, a řekni proč. Pohovoř23) celkem 30 minut o jejich životě a díleČIN
 • Totéž o 20 postavách, celkem 60 minutVELKÝ ČIN
23) Pohovoř (1)
pohovoř před odborníkem19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).

2E2 Postavy světových náboženství

 • Vyjmenuj 10 postav, které hrály roli ve světových náboženstvích (mimo postav biblických). Pohovoř23) celkem 30 minut o jejich životě a díleČIN
 • Totéž o 20 postavách, celkem 60 minutVELKÝ ČIN
23) Pohovoř (1)
pohovoř před odborníkem19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).
VL

2E3 Starý a Nový zákon

 • Seznam se se Starým nebo Novým zákonem, přečti jednu jeho část, kterou si zvolíš. Napiš17) o ní esej6) nebo úvahu o rozsahu 5 stran39) . Pohovoř23) o významu a vlivu Starého nebo Nového zákona na různá náboženství nebo hnutíČIN
 • Přečti Starý nebo Nový zákon a napiš17) esej6) nebo úvahu o rozsahu 10 stran39) a předlož ji odborníkovi19)VELKÝ ČIN
6) Esej
vlastní práce na dané téma. Lze pojmout i jako tzv. odbornou esej či jako výtah. Citované pasáže musí být řádně označeny.
17) Napiš
musí být napsána původní práce na příslušný čin. Sestavení a úpravu dříve napsaných textů v počítači nelze uznat.
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).
23) Pohovoř (1)
pohovoř před odborníkem19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).
39) Strana
rozumí se normovaná strana strojopisu, tj. 30 řádků po 60 znacích.

2E4 Křesťanství

4.-15 pro tyto činy vždy:
 • Přečti některou z knih uvedených u příslušného činu nebo jinou knihu uznávanou odborníky na dané téma a napiš17) o ní esej6) nebo úvahu v rozsahu 5 stran39) (můžeš použít i jinou knihu, než je uvedena v seznamu, pokud to předem projednáš s odborníkem19))ČIN
 • Prokaž, že máš všeobecné povědomí o hlavních rysech daného náboženského směru. Zpracuj esej6) na nejméně 5 z níže uvedených témat, z toho nevynech téma a). Témata musí být v souladu s daným náboženským směrem, tj. musí  být součástí daného náboženství, o celkovém rozsahu 10 stran. Tuto esej6) předlož nebo o těchto tématech dostatečně pohovoř před odborníkem (tj. člověkem, který má hluboké znalosti o daném náboženském směru). V případě více odnoží daného náboženského směru není nutné rozebírat všechny – stačí se zaměřit na jeden. Uveď použitou literaturu.
   
  a) základní charakteristiky, důležité pojmy;
  b) symboly a jejich význam;
  c) pojem bůh (nejvyšší duchovní bytost), svatí, sakrální bytosti, jejich význam;
  d) mytologie, mytické postavy;
  e) místo a doba vzniku náboženství, zakladatelé, hrubý historický vývoj a zeměpisné rozšíření až do současnosti, vztah k ostatním náboženstvím a k nevěřícím (tolerantnost);
  f) významné historické osobnosti, jejich život a dílo;
  g) míra synkretizace, ovlivnění ostatními, náboženské proudy;
  h) svaté knihy, texty, zdroje, ústně předávané zdroje (název, autoři, hrubý obsah);
  i) základní principy určující etiku/morálku (zákony, zákazy, příkazy, zvyky, …);
  j) hierarchie duchovních autorit (kněží, duchovních, věštců, …), jejich oblékání a označování, pravomoci a povinnosti, požadavky na osobnost;
  k) způsob uctívání boha v běžném životě (modlitby, rituály, zvyky, …);
  l) základní obřady, svátky, oběti – jejich popis, význam;
  m) sakrální stavby, posvátná místa, sakrální předměty;
  n) názory na hřích, posmrtný život, vznik a konec světa, kosmologie;
  o) odnože, řády, sekty, kulty, spolky;
  p) vztah  k přírodě.
  VELKÝ ČIN
Holtz, T.: Ježíš z Nazaretu; Borhntam: Ježíš Nazaretský; Machovec: Ježíš pro moderního člověka; Triling, W.: Hledání historického Ježíše; Souček, J. B.: Utrpení Páně podle evangelií; Theisen: Galilejský; Pappinni: Život Kristův; Lang, A.: Kristus, vrchol zjevení; Bishop: Den, kdy  zemřel Kristus; Augustinus, A: Katechetické spisy; Funda, O.: Ježíš a mýtus o Kristu; Salajka, M.: Křesťanská církev ve své duchovní aktivitě a práci; Sázava, Z.: Mistr a pán; Smolík, J.: Současné pokusy o interpretaci evangelia.
6) Esej
vlastní práce na dané téma. Lze pojmout i jako tzv. odbornou esej či jako výtah. Citované pasáže musí být řádně označeny.
17) Napiš
musí být napsána původní práce na příslušný čin. Sestavení a úpravu dříve napsaných textů v počítači nelze uznat.
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).
39) Strana
rozumí se normovaná strana strojopisu, tj. 30 řádků po 60 znacích.

2E5 Judaizmus

Talmud; Pirkej Avot. Výroky otců (přel. P. Nosek); Wiesel, E.: Talmud – portréty a legendy; Sepert, S.: Starověké dějiny Židů; Langer, J.: Devět bran; Buber: Chasidské příběhy, slovník Judaismus od A do Z; Rendtrof: Hebrejská bible a dějiny.

2E6 Islám

Korán; Kropáček, L.: Duchovní cesty islámu

2E7 Náboženství Íránu

Klíma, O.: Zarathustra, Vivédát nebo jiná studie o zoroastrizmu

2E8 Stará čínská náboženství

nějaké staročínské náboženské dílo; Navrátil, J.: Ve světě taoismu.

2E9 Konfucianizmus

Konfucius: Rozpravy (Hovory)

2E10 Buddhizmus

Buddha: Dvacet jedna řeč askety Gótama; Fišer, I.: Filozofická koncepce nejstaršího buddhismu; Lesný, V.: Buddhismus.

2E11 Staroindická náboženství

Doporučená díla3) : Zbavitel, D.: Hinduismus, Bhagavadgíta či jiné staroindické náboženské dílo

2E12 Náboženství starého Řecka a Říma

nějaká odborná publikace náboženství starého Řecka a Říma

2E13 Náboženství Latinské Ameriky

Popol Vuh nebo jiné dílo o náboženství Latinské Ameriky

2E14 Náboženství severoamerických indiánů

Brown, E.: Posvátná dýmka; Deer, Erdoes: Chromý jelen; Powers: Oglala Religion; Steinmetz: Pipe, Bible and Peyote; nebo jiná odborná publikace o indiánském náboženství

2E15 Náboženství přírodních národů

Doporučená díla3): Lévi-Strauss, C.: Myšlení přírodních národů, Smutné tropy; Malinowski, B.: Sex a represe v divošské společnosti;  Eliade: Posvátné a profánní a další  knihy, Durkheim, E.: Myšlení člověka primitivního; Benedict, R.: Vzory kultury.

2E16 Znalosti o sektách

 • Vyjmenuj deset sekt a pohovoř23) nebo vyprávěj skupině osob35) o nich 30 minutČIN
 • Splň ČIN a dále napiš17) úvahu v rozsahu 10 stran39) o nebezpečnosti sekt a o tom, jak je možné jim čelitVELKÝ ČIN
Doporučená díla3) : Allen, J., Butterworth, J., Langleyová, M.: Víry a vyznání; Sire, J. W.: Za novými světy; Enroth, P.: Průvodce sektami a novými náboženstvími; Vojtíšek, Novotný: Základní orientace v nových náboženských směrech; Hassan, S.: Jak čelit psychické manipulaci zhoubných kultů; Porterfieldová, K. M.: O sektách; Štampach, J.: Naděje a rizika. Sekty a nová náboženská hnutí.
(Splnění VELKÉHO ČINU je možné pouze po splnění ČINU)
3) Doporučená díla
výběr je pouze orientační a slouží k uvedení do problému.
17) Napiš
musí být napsána původní práce na příslušný čin. Sestavení a úpravu dříve napsaných textů v počítači nelze uznat.
23) Pohovoř (1)
pohovoř před odborníkem19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).
35) Skupina osob
nejméně tři osoby (kromě tebe).
39) Strana
rozumí se normovaná strana strojopisu, tj. 30 řádků po 60 znacích.
×