2C Filozofie

V případě psaní eseje54)  nebo úvahy o díle není nutné rozebírat samotné dílo, ale stačí označit a rozvést hlavní myšlenky a ideje díla.
54) Zástupce
živočich či rostlina určená buď pouze rodovým jménem (např. javor – v tom případě lze počítat pouze 1× z rodu javor) či rodovým a druhovým jménem (např. javor mléč, javor horský – v tom případě se počítá každý druh).
VL

2C1 Významní filozofové

 • Vyjmenuj 10 filozofů, které považuješ za významné, a řekni, proč. Pohovoř23) celkem 30 minut o jejich životě a díleČIN
 • Totéž o 20 filozofech, celkem 60 minutVELKÝ ČIN
23) Pohovoř (1)
pohovoř před odborníkem19). Ten může dávat doplňující otázky.
19) Odborník
člověk, který:
a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).

2C2 Přehled filozofie

a) Přečti Sofiin svět – Román o dějinách filozofie od J. Gaardera a napiš17) o něm esej6) nebo úvahu v rozsahu 5 stran39);
b) přečti Malou filozofii člověka od J. Sokola a napiš17) esej6) nebo úvahu v rozsahu 5 stran39) o nějakém běžném tématu;
c) přečti nějaké další přehledové dílo filozofie a napiš17) o něm esej6) nebo úvahu v rozsahu 5 stran39).
 • 1 podmínkaČIN
 • 2 podmínkyVELKÝ ČIN
Doporučená díla3): Petříček, M.: Úvod do současné filozofie; Weischedel: Zadní schodiště filozofie; Liesmann-Zenaty: O filozofii.
3) Doporučená díla
výběr je pouze orientační a slouží k uvedení do problému.
6) Esej
vlastní práce na dané téma. Lze pojmout i jako tzv. odbornou esej či jako výtah. Citované pasáže musí být řádně označeny.
17) Napiš
musí být napsána původní práce na příslušný čin. Sestavení a úpravu dříve napsaných textů v počítači nelze uznat.
39) Strana
rozumí se normovaná strana strojopisu, tj. 30 řádků po 60 znacích.

2C3 Antická filozofie

a) Přečti nějaké dílo o Sokratovi nebo sofistech a napiš17) o něm esej6) nebo úvahu v rozsahu 5 stran39);
b) přečti nějaké dílo od Platóna nebo Aristotela a napiš17) o něm esej6) nebo úvahu v rozsahu 5 stran39);
c) přečti Hovory k sobě od M. Aurelia a některé další dílo o stoické filozofii a napiš17) o nich esej6) nebo úvahu v rozsahu 5 stran39).
 • 1 podmínkaČIN
 • 2 podmínkyVELKÝ ČIN
Doporučená díla3): Kratochvíl: Mýtus, filozofie a věda; Platon: Faidros, Obrana Sókratova, Kritón, Faidón, Prótagoras, Gorgiás, Ústava; Aristoteles: Metafyzika, Etika Níkomachova; Aurelius, M.: Hovory k sobě; Seneca, L. A.: Útěchy, O duševním klidu; Epiktétos: Rukověť mravních naučení.
3) Doporučená díla
výběr je pouze orientační a slouží k uvedení do problému.
6) Esej
vlastní práce na dané téma. Lze pojmout i jako tzv. odbornou esej či jako výtah. Citované pasáže musí být řádně označeny.
17) Napiš
musí být napsána původní práce na příslušný čin. Sestavení a úpravu dříve napsaných textů v počítači nelze uznat.
39) Strana
rozumí se normovaná strana strojopisu, tj. 30 řádků po 60 znacích.

2C4 Středověká filozofie

Přečti dílo a napiš17) o něm esej6) nebo úvahu v rozsahu 5 stran39):
a) ze středověké filozofie (např. Boethius, Abelard, Scotus Eriugena, T. Akvinský);
b) z patristiky (např. Augustin, Tertullianus, Órigenés);
c) z filozofie reformace (např. Luther, Kalvín, Zwingli);
d)  z  filozofie začátku novověku (např. Komenský,  Machiavelli,  Bacon,  Hobbes,  More, Kusánský).
 • 1 podmínkaČIN
 • 2 podmínkyVELKÝ ČIN
Doporučená díla3): Boethius: Filozofie utěšitelka; Abelard, P.: Dopisy utrpení a lásky; Scotus Eriugena, J.: Homilie a Komentář k Janovu evangeliu; Akvinský, T.: O lásce, Otázky o duši; Augustin, A.: Vyznání; Tertullianus: O hrách, Apologetikum; Órigenése: O  Písni písní, Luther, M.: O svobodě křesťanské, O dobrých skutcích, O klíčích Kristových, O církvi svaté; Kalvín, J.: Malé pojednání o večeři Páně; Zwingli, U.: Počet z víry a výklad víry; Komenský, J.A.: Labyrint světa a ráj srdce; Machiavelli, N.: Vladař; Bacon, F.: Nové Organon; Hobbes, T.: Leviathan; More, T.: Utopie;  Kusánský, M.: O vrcholu zření.
3) Doporučená díla
výběr je pouze orientační a slouží k uvedení do problému.
6) Esej
vlastní práce na dané téma. Lze pojmout i jako tzv. odbornou esej či jako výtah. Citované pasáže musí být řádně označeny.
17) Napiš
musí být napsána původní práce na příslušný čin. Sestavení a úpravu dříve napsaných textů v počítači nelze uznat.
39) Strana
rozumí se normovaná strana strojopisu, tj. 30 řádků po 60 znacích.

2C5 Novověká filozofie

Přečti dílo a napiš17) o něm esej6) nebo úvahu v rozsahu 5 stran39):
a) z racionalistické filozofie (např. Descartes, Spinoza, Leibniz);
b) z empirické filozofie (např. Locke, Berkeley, Hume);
c) z doby francouzského osvícenství  (např.  Rousseau – Vyznání, Voltaire, Condillac, Helvetius);
d) od E. Kanta.
 • 1 podmínkaČIN
 • 2 podmínkyVELKÝ ČIN
Doporučená díla3): Descartes, R.: Rozprava o metodě, Meditace o první filosofii; Spinoza, B.: Etika; Leibniz, G.W.: Monadologie, Theodicea; Locke, J.: Dvě pojednání o vládě, Esej o lidském  rozumu; Berkeley, G.: Pojednání o základech lidského poznání; Hume, D.: Zkoumání o lidském rozumu; Rousseau, J. J.: Vyznání, O původu nerovnosti mezi lidmi; Voltaire: Výbor z díla; Condillac, E. B.: Esej o původu lidského poznání; Helvetius, C. A.: Výbor z díla; Kant, I.: Kritika čistého rozumu, Prolegomena.
3) Doporučená díla
výběr je pouze orientační a slouží k uvedení do problému.
6) Esej
vlastní práce na dané téma. Lze pojmout i jako tzv. odbornou esej či jako výtah. Citované pasáže musí být řádně označeny.
17) Napiš
musí být napsána původní práce na příslušný čin. Sestavení a úpravu dříve napsaných textů v počítači nelze uznat.
39) Strana
rozumí se normovaná strana strojopisu, tj. 30 řádků po 60 znacích.

2C6 Filozofie 19. století

Přečti dílo a napiš17) o něm esej6) nebo úvahu v rozsahu 5 stran39):
a) z období romantiky a německého idealizmu (např. Fichte, Hegel, Schelling);
b) z filozofie pozitivizmu, materializmu, marxizmu (např. pozitivizmus – Comte, Spencer, Darwin; materializmus – Strauss, Feuerbach; Marx – Ekonomicko-filozofické rukopisy);
c) od Schopenhauera (např. Svět jako vůle a představa);
d) od Kirkegaarda (např. Bázeň a chvění; Nemoc k smrti);
e) od Nietzcheho (např. Tak pravil Zarathustra; Zrození tragédie; Nečasové úvahy).
 • 1 podmínkaČIN
 • 2 podmínkyVELKÝ ČIN
6) Esej
vlastní práce na dané téma. Lze pojmout i jako tzv. odbornou esej či jako výtah. Citované pasáže musí být řádně označeny.
17) Napiš
musí být napsána původní práce na příslušný čin. Sestavení a úpravu dříve napsaných textů v počítači nelze uznat.
39) Strana
rozumí se normovaná strana strojopisu, tj. 30 řádků po 60 znacích.

2C7 Filozofie 20. století

Přečti nějaké dílo filozofa 20. století a napiš17) o něm esej6) nebo úvahu v rozsahu 5 stran39):
a) od nežijícího zahraničního autora;
b) od současného zahraničního autora;
c) od nežijícího českého autora;
d) od současného českého autora.
 • 1 podmínkaČIN
 • 2 podmínkyVELKÝ ČIN
Doporučená díla3): Husserl: Krize evropské vědy; W. Weisecker: Dějiny přírody; Heidegger, M.:  O pravdě a bytí, Konec filozofie, Co je metafyzika; Buber: Já a ty; Bergson: Dvojí pramen víry a náboženství; Wittgenstein: Logicko-filozofické traktáty; Levinas: Totalita a nekonečno; Popper, K.: Otevřená společnost, Věčné hledání; Jaspers, K.: Otázka viny, Duchovní situace doby; Sartre, J.: Zeď, Nevolnost, Bytí a nicota; Camus, A.: Mýtus o Sisyfovi, Cizinec, Člověk revoltující; Fink, E.: Hra jako symbol světa, Bytí, pravda, svět; Dewey, J.:  Demokracie a výchova; Gadamer, H.: Pravda a metoda, Problém dějinného vědomí; Lyotard, J.: Fenomenologie, Návrat a jiné eseje; Derrida, J.: Texty  k dekonstrukci, Víra a vědění; Bělohradský: Kapitalismus a občanské ctnosti; Patočka, J.: Kacířské eseje o filozofii dějin; Masaryk, T. G. (spisy); Rádl, E.: Útěcha z filozofie, Válka Čechů s Němci; Krejčí, F. a Král, J.: Česká filozofie; Kozák, J. B.: Duch a čin.
3) Doporučená díla
výběr je pouze orientační a slouží k uvedení do problému.
6) Esej
vlastní práce na dané téma. Lze pojmout i jako tzv. odbornou esej či jako výtah. Citované pasáže musí být řádně označeny.
17) Napiš
musí být napsána původní práce na příslušný čin. Sestavení a úpravu dříve napsaných textů v počítači nelze uznat.
39) Strana
rozumí se normovaná strana strojopisu, tj. 30 řádků po 60 znacích.

2C8 Filozofie a příroda

 • Přečti nějaké filozofické dílo zabývající se přírodou nebo myšlením člověka vzhledem k jeho životnímu prostředí nebo jiné podobné téma a napiš17) o něm esej6) nebo úvahu v rozsahu 5 stran39)ČIN
 • Přečti 2 taková díla a na základě toho napiš17) esej6) nebo úvahu v rozsahu 10 stran39)VELKÝ ČIN
Doporučená díla3): Kohák, E.: Dopisy přes oceán, Pražské přednášky, Postskriptum psové, Člověk, dobro a zlo; Keller: Nedomyšlená společnost; Thoreau: Walden aneb život v lesích.
3) Doporučená díla
výběr je pouze orientační a slouží k uvedení do problému.
6) Esej
vlastní práce na dané téma. Lze pojmout i jako tzv. odbornou esej či jako výtah. Citované pasáže musí být řádně označeny.
17) Napiš
musí být napsána původní práce na příslušný čin. Sestavení a úpravu dříve napsaných textů v počítači nelze uznat.
39) Strana
rozumí se normovaná strana strojopisu, tj. 30 řádků po 60 znacích.

2C9 Filozofická esej

Napiš17) esej6) nebo úvahu na libovolné filozofické téma mimo témat z činů 2C1–8, 4O8–9 (např. etika, ontologie, poznání, filozofie náboženství, filozofie člověka, vnímání dějinnosti, časovosti, relativismus). Lze vycházet od jiných autorů; citované pasáže je nutné řádně označit.
 • V rozsahu 5 stran39)ČIN
 • V rozsahu 10 stran39)VELKÝ ČIN
6) Esej
vlastní práce na dané téma. Lze pojmout i jako tzv. odbornou esej či jako výtah. Citované pasáže musí být řádně označeny.
17) Napiš
musí být napsána původní práce na příslušný čin. Sestavení a úpravu dříve napsaných textů v počítači nelze uznat.
39) Strana
rozumí se normovaná strana strojopisu, tj. 30 řádků po 60 znacích.
×